Форма входу

Логін:
Пароль:

Опитування

Ваше ставлення до Болонського процесу:
Всього голосів: 238
Субота, 27.02.2021, 17:26
Раді Вас вітати Гість | RSS
artk
Титульна | Реєстрація | Вхід
Навчально-методичні матеріали


Титульна » Матеріали » Методичне забезпечення курсів » Програми курсів

Програма курсу "МЕ"
[ ] 20.01.2008, 13:06

ПРОГРАМА КУРСУ

 

Змістовий модуль 1.

Міжнародна економіка як об’єкт дослідження і вивчення

 

Тема 1. Загальне ознайомлення з курсом

Міжнародна економіка як наука і як навчальна дисципліна. Система суспільних відносин і місце в ній економічних відносин. Міжнародні економічні явища і процеси як об’єкт дослідження науки "Міжнародна економіка”. Міжнародна економіка як навчальна дисципліна. Предмет курсу. Мета і завдання курсу. Місце курсу в системі економічних наук і навчальних дисциплін. Методи пізнання міжнародних економічних явищ і процесів.

Інформаційно-методичне забезпечення курсу. Теоретико-методологічна література: монографії, підручники, посібники, довідники. Періодичні видання. Рекомендації щодо пошуку інформації, підбору базової літератури, користування додатковою літературою.

Основні принципи побудови курсу. Особливості викладу курсу. Логіка побудови курсу. Загальна характеристика розділів і тем курсу. Хронологія виникнення форм міжнародної економіки. Формула економічного кругообігу. Основні особливості категорій міжнародної економіки. Рекомендації щодо вивчення курсу. Рекомендації щодо ведення конспектів. Настанови щодо основних "правил гри” при вивченні курсу.

Еволюція теорії міжнародної економіки. Загальна характеристика моделей розвитку міжнародної економіки. Меркантилізм. Фізіократизм як апологія антиміжнародного розвитку економіки. Теорії абсолютних і порівняльних (відносних) переваг (витрат), їхній розвиток і модифікація. Теорема "Гекшера-Уліна (Гекшера-Оліна)”. "Парадокс Леонтьєва”. Сучасний вигляд теорії порівняльних переваг. Моделі міжнародного руху капіталу. Модель монополістичних переваг. Специфіка теорії життєвого циклу продукту на світовому ринку. Модель технологічного розриву. Модель інтерналізації. Еклектична парадигма Даннінга. Теорія втечі капіталу. Модель економії на масштабі. Теорія конкурентної переваги націй (країн).

 

Тема 2.  Міжнародна економіка у світовій економічній системі

Міжнародний поділ праці. Суть суспільного поділу праці. Форми суспільного поділу праці. Суть міжнародного поділу праці (МПП). Суспільний поділ праці і міжнародний поділ праці: порівняльна характеристика понять. Фактори розвитку МПП.

Світове господарство. Огляд основних визначень світового господарства (СГ) і його структури. Світовий ринок. Діалектичне поєднання понять: національний та світовий ринок. Еволюція, закономірності й особливості розвитку світової економічної системи. 

Система міжнародних економічних відносин. Міжнародна економіка як система. Система МЕВ як частина загальної системи економічних відносин і як частина системи міжнародних відносин. Основні визначення суті міжнародної економіки. Рівні існування та розвитку міжнародної економіки. Суб’єкти МЕВ. Держава як особливий суб’єкт МЕВ. Основні характеристики міжнародної економіки. Структура міжнародної економіки. Форми і види міжнародної економіки. Зовнішньоекономічна діяльність і міжнародна економіка. Особливості структури зовнішньоекономічної діяльності. МПП, СГ, МЕВ: співставлення, зв’язок, взаємозалежність.

 

Тема 3. Середовище МЕВ

Суть і структура середовища міжнародної економіки. Філософський зміст категорії "середовище”. Середовище міжнародної економіки як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв’язків. Специфіка аналізу й оцінки середовища міжнародної економіки. Структура середовища МЕВ. Внутрішнє середовище. Зовнішнє середовище. Особливості підходу до визначення інфраструктури через поняття "середовище”.

Природно-географічне середовище. Різноманітність природних умов і їхній вплив на МЕВ. Нерівномірність розташування природних ресурсів. Клімат як фактор зовнішнього впливу на МЕВ. Географічне середовище. Роль величини території країни в розвитку її зовнішньоекономічної діяльності. Поняття геополітичного місця розташування (країни, регіону).

Політико-правове середовище. Особливості взаємодії політики й економіки у світовому господарстві. Політичні інтереси країн, груп країн, регіонів. Інституціональне забезпечення міжнародної економіки. Юридичні закони та нормативні акти в міжнародних стосунках. Міжнаціональні та наднаціональні органи регулювання МЕВ. Міжнародні організації: їхня систематизація і роль. Принципи розвитку міжнародної економіки. Загальні принципи налагодження міжнародних економічних стосунків. Специфічні принципи МЕВ. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності України.

Економіко-технологічне середовище. Особливості економіко-технологічного середовища. Середовищний аспект нерівномірності розвитку світової економіки. Різниця в рівнях кваліфікації робітників як фактор міжнародної економіки. Рівень доходів населення і рівень споживання. Основні фактори посилення економічної взаємозалежності країн: спільність конкретних економічних інтересів і глобальні проблеми людства.

Культурно-ментальне середовище. Особливості визначення культурно-ментального середовища. Фізіологічної поведінка людини в розвитку міжнародних економічних стосунків. Факторні впливи соціальної поведінки на міжнародну економіку. Різниця в мотивації до праці як фактор міжнародної трудової міграції. Національні традиції і розвиток міжнародної економіки. Вплив релігії на глобальний економічний розвиток. Мовні та немовні комунікації в міжнародних економічних стосунках. Роль моральних та етичних факторів у розвитку міжнародних економічних взаємин. Менталітет і розвиток міжнародної економіки. Культура й уподобання в розвитку МЕВ. Вплив культурно-ментальних факторів на міжнародні переговорні процеси.

 

Змістовий модуль 2.

Інвестиційно-виробничі форми міжнародної економіки

 

Тема 4. Міжнародна фінансово-кредитна система

Міжнародний рух капіталів. Суть міжнародних фінансово-кредитних відносин. Міжнародна міграція капіталів. Підприємницький і позичковий капітал. Суть і причини експорту капіталу. Цілі і форми експорту капіталу та його імпорту. Прямі та портфельні інвестиції. Іноземні інвестиції: користь і проблеми. Масштаби, структура і динаміка міжнародного руху капіталів. Міжнародна економічна допомога.

Світовий ринок позичкових капіталів. Суть світового ринку позичкових капіталів (СРПК). Формування структури світового ринку позичкових капіталів. Основні міжнародні фінансові центри, передумови їхнього виникнення й особливості функціонування. Євроринок: суть, структура та особливості функціонування. Євровалюта. Євродолар. Єврооблігація. Суть і функції міжнародного кредиту. Умови кредитування. Кредитні ризики. Найрозповсюдженіші види фінансового кредитування. Роловер. Стендбай. Синдиковані позики. Міжнародні облігаційні позики. Розширене кредитування.

Міжнародні фінансово-кредитні організації. Суть і структура міжнародної фінансово-кредитної системи. Група Світового Банку. Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку. Міжнародна Асоціація Розвитку. Міжнародна Фінансова Корпорація. Багатостороннє Агентство Гарантування Інвестицій. Міжнародний Центр Розв’язання Інвестиційних Спорів. Банк Міжнародних Розрахунків. Азійський Банк Розвитку. Африканський Банк Розвитку. Міжамериканський Банк Розвитку. Європейський Банк Реконструкції та Розвитку. Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку. Паризький клуб. Лондонський клуб.

Проблеми і перспективи участі України в розвитку світового ринку капіталів. Міжнародна міграція капіталу і національне господарство України. Іноземні інвестиції в економіці України. Проблеми України щодо міжнародних розрахунків, зовнішня заборгованість. Міжнародні кредити: проблема оптимального використання. Україна в міжнародних фінансово-кредитних організаціях.

 

Тема 5. Світовий ринок трудових ресурсів

Загальні закономірності розвитку світового ринку трудових ресурсів. Суть міжнародних трудових відносин. Суть і структура світового ринку трудових ресурсів. Особливості динаміки професійної структури та форм зайнятості економічно активного населення країн світу. Причини формування надлишків робочої сили в одних країнах чи регіонах і дефіциту трудових ресурсів в інших. Особливості динаміки професійної структури та форм зайнятості економічно активного населення країн світу. Ускладнення технологій як фактор зростання потреби в спеціалістах високої кваліфікації. Світові проблеми безробіття.

Основні тенденції розвитку сучасних міжнародних міграційних процесів. Співвідношення понять: міграція населення, міжнародна міграція і міжнародна міграція трудових ресурсів. Обертова і необертова міграція. Суть, причини і види міжнародної трудової міграції. Структура світової системи міграційних процесів. Основні експортери та імпортери трудових ресурсів. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції. Світовий ринок спеціалістів високої кваліфікації і проблеми "відпливу умів”. Проблеми соціального захисту іммігрантів і прояви дискримінації щодо них.

Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародне адміністративно-правове й економічне регулювання. Одно-, дво-, багатосторонні угоди щодо регулювання міграційних процесів у рамках інтеграційних угруповань і між окремими країнами. Програми стимулювання еластичності ринку праці та забезпечення зайнятості населення. Роль міжнародних організацій у регулюванні міграційних процесів. Завдання, структура і основні напрямки діяльності Міжнародної Організації Праці. Завдання, структура і основні напрямки діяльності Міжнародної Організації з Міграції (IOM).

Україна у світових міграційних потоках. Використання іноземної робочої сили в Україні. Етапи, структура і напрямки еміграції українського населення. Проблеми "відпливу умів” в Україні. Наслідки світових міграційних процесів для України. Особливості регулювання еміграційних процесів українською державою.

 

Тема 6. Міжнародне науково-технічне співробітництво

Суть і структура міжнародного науково-технічного співробітництва. Визначення суті міжнародного науково-технічного співробітництва (МНТС). Міжнародні форми передачі технологій. Необхідність обміну науково-технічними документами, патентами, ліцензіями, технологіями. Пріоритетні напрямки розвитку МНТС.

Інтелектуальна власність у царині МНТС. Визначення суті інтелектуальної власності. Об’єкти інтелектуальної власності. Know-how як нові знання. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки. Правовий захист інтелектуальної власності. Патентування: доцільність, значення, межі, міжнародний аспект. Основні критерії патентоспроможності винаходу. Права володаря патенту. Поле дії патенту. Причини відмови від патентування. Розбіжності правил патентування на міжнародному рівні.

Міжнародне науково-технічне ліцензування. Суть ліцензування. Міжнародна ліцензійна угода та її види. Види ліцензійних винагород. Доцільність продажу технологій. Об’єкти міжнародного ліцензування. Структурні зміни світового ринку ліцензій. Фактори попиту і пропозиції на світових ринках ліцензій.

Міжнародний інжиніринг. Суть інжинірингу. Структура міжнародних інжинірингових послуг. Спеціалізація інжинірингових фірм. Види інжинірингу. Міжнародна торгівля інжиніринговими послугами. Основні тенденції розвитку світового ринку інжинірингових послуг.

Міжнародні міжвузівські наукові та навчальні стосунки. Основні форми обміну науковими знаннями у світі. Різноманітність видів зв’язків між вузами різних країн. Міжнародні наукові конференції. Обмін спеціалістами, вченими, аспірантами, студентами. Міжнародні стосунки на рівні середніх учбових закладів.

Регулювання у сфері МНТС. Міжнародні організації, угоди і програми, що діють у сфері МНТС. Координаційні міжнародні програми спільних наукових досліджень.  Роль ЮНЕСКО в налагодженні наукових і культурних зв’язків між різними країнами і регіонами світу. Світова Організація Інтелектуальної Власності.

Проблеми і перспективи участі України в МНТС. Сучасний стан науково-технічного співробітництва України з іншими країнами. Правовий захист інтелектуальної власності в українському законодавстві. Розвиток інжинірингу в Україні та перспективні можливості експорту інжинірингових послуг. Основні перспективні напрямки подальшої участі України в МНТС.

 

Тема 7. Міжнародне виробниче співробітництво

Загальний підхід до визначення суті міжнародного виробничого співробітництва. Суть міжнародних виробничих відносин. Міжнародний поділ праці як основна умова існування і розвитку міжнародного виробничого співробітництва. Діалектичне співвідношення міжнародної спеціалізації виробництва і міжнародної кооперації виробництва. Основні форми і напрямки розвитку міжнародного виробничого співробітництва.

Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва. Суть міжнародної спеціалізації виробництва (МСВ). Структура МСВ. Форми та види внутрігалузевої міжнародної спеціалізації. Територіальний аспект вивчення системи МСВ. Вертикальний розтин системи МСВ. Основні показники міжнародної спеціалізації країни, регіону, галузі. Коефіцієнт відносної експортної спеціалізації. Експортна квота. Значення МСВ в розвитку світового господарства. Суть міжнародної виробничої кооперації (МВК). Основні ознаки МВК. Класифікація МВК. Основні методи налагодження МВК. Розробка і виконання спільних програм. Підрядне кооперування. Спільне виробництво. Договірна спеціалізація. Інтегративне кооперування.

Міжнародне спільне підприємництво. Суть міжнародного спільного підприємництва. Юридичний статус МСП. Класифікація міжнародних спільних підприємств (МСП). Фактори розвитку міжнародного спільного підприємництва. Міжнародна практика створення та діяльності МСП. Досвід посткомуністичних країн у створенні МСП. Проблеми створення і функціонування МСП в посткомуністичних країнах.

Транснаціональна кооперація. Суть, еволюція, організаційна структура і система управління транснаціональних компаній (ТНК). Семантика поняття транснаціонального бізнесу. Особливості природи транснаціональної компанії. Особливості природи мультинаціональної компанії. Особливості процесів інтернаціоналізації та транснаціоналізації діяльності фірм. Основні риси ТНК. Тенденції розвитку транснаціонального бізнесу. Роль ТНК в розвитку країн метропольного базування і в розвитку економік країн, що розвиваються. Особливості підходів до наддержавного регулювання діяльності ТНК у таких організацій, як ООН і ОЕСР.

Вертикальний розтин системи міжнародного виробничого співробітництва. Міжнародне енергетичне співробітництво. Особливості сучасного етапу розвитку світового паливно-енергетичного співробітництва. Основні напрямки розвитку НТП в енергетичній сфері. Роль країн ОПЕК у розвитку світового ринку нафти і газу. Європейське Співтовариство з Атомної Енергії (Євратом). Міжнародне Агентство з Атомної Енергії (МАГАТЕ). Міжнародне співробітництво у сфері сировинного виробництва. Поняття сировини і суть міжнародного співробітництва щодо неї. Види сировинних матеріалів. Вплив науково-технічного прогресу на міжнародне співробітництво у сфері виробництва сировини. Світова тенденція до зменшення потреб у чорних металах і до зростання використання пластмас. Міжнародні асоціації експортерів сировини. Структура переробної галузі світового господарства та її зміни Ускладнення техніки і технологій як причина міжнародної кооперації виробництва. Роль Організації Об`єднаних Націй з Промислового Розвитку (ЮНІДО) в координації промислового виробництва країн світу. Міжнародне агропромислове співробітництво. Картелізація світового аграрного виробництва. Координаційна роль Продовольчої та Сільськогосподарської Організації (ФАО) у розвитку світового агропромислового виробництва.

Сучасні міжнародні виробничі зв’язки України та пріоритетні напрямки їхнього розвитку. Визначення місця України в системі міжнародного виробничого співробітництва. Проблеми переростання України з країни-експортера переважно сировинної продукції у країну-експортера кінцевої продукції. Перспективи щодо використання могутнього агропромислового потенціалу України в міжнародному співробітництві. Транснаціональний бізнес в Україні.

 

Змістовий модуль 3.

Торговельно-розрахункові форми МЕВ

 

Тема 8. Міжнародна торгівля

Сучасна міжнародна торгівля в системі МЕВ. Місце міжнародної торгівлі в системі МЕВ. Суть світового товарного ринку. Вплив політики на міжнародну торгівлю. Особливості динаміки світового товарного ринку. Масштаби, структура і динаміка міжнародної торгівлі. Зовнішньоторговельні поняття: експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток сучасної торгівлі. Основні показники міжнародної торгівлі.

Особливості структури міжнародної торгівлі. Різноплановість і різновимірність структури міжнародної торгівлі. Товарна структура. Структура міжнародної торгівлі за методами реалізації товарів. Традиційна торгівля. Торгівля продукцією в рамках кооперації. Зустрічна торгівля. Міжнародна біржова торгівля. Міжнародні аукціони. Міжнародні тендери. Консигнація.

Ціноутворення в міжнародні торгівлі.. Основні ознаки світової ціни. Суть світової ціни.  Джерела інформації про світові ціни. Систематизація світових цін.  Формування фактурної ціни. Цінові скидки. Взаємозв’язок національних і світових цін. Вплив рівнів продуктивності праці в різних країнах на світові ціни. Трансфертні ціни.

Регулювання міжнародних торговельних відносин. Рівні і форми регулювання торговельних процесів у світовому господарстві. Державне регулювання торговельних процесів у світовому господарстві. Специфіка зовнішньоторговельної політики окремих держав. Форми стимулювання експорту. Суть і сучасні форми протекціонізму. Номінальний коефіцієнт захисту. Валютний і товарний демпінг. Антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі. Економічна ефективність зовнішньої торгівлі та шляхи її підвищення. Основні тенденції та особливості аграрної торговельної політики. Фактори, що впливають на міжнародну аграрноторговельну політику. Цінова політика в аграрному секторі різних держав. Наслідки зовнішньоторговельної аграрної політики для різних країн.

Інструменти державної політики в царині зовнішньої торгівлі. Суть митної політики. Тарифні та нетарифні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Класифікація митних зборів. Нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі. Категорії нетарифного регулювання. Основні види ліцензій. Контингентування зовнішньоторговельної діяльності.

Діяльність міжнародних торговельних організацій. Конференція ООН з Питань Торгівлі та Розвитку (ЮНКТАД). Роль Світової Торговельної Організації (WTO) в регулюванні міжнародної торгівлі. Роль регіональних асоціацій вільної торгівлі. Міжнародна Торгова Палата (МТП). Міжнародні правила з тлумачення товарних термінів "Інкотермс”. Порівняння базисних умов постачання товарів у міжнародних договорах купівлі-продажу.

Участь України в міжнародних торговельних відносинах. Сучасний стан українського експорту та імпорту. Пріоритетні напрямки розвитку зовнішньоторговельних зв`язків України. Участь України в міжнародних торговельних організаціях.

 

Тема 9. Світовий ринок послуг

Загальне ознайомлення зі системою міжнародних послугових відносин. Суть міжнародної торгівлі послугами. Міжнародна система надання послуг як форма МЕВ. Суть і структура світового ринку послуг. Основні засади формування і фактори розвитку світового ринку послуг. Особливості міжнародної торгівлі послугами та динаміка її розвитку. Географічні напрямки розвитку міжнародної  торгівлі послугами.

Міжнародний лізинг. Суть міжнародного лізингу. Суб’єкти міжнародного лізингу. Структура міжнародного лізингу: за терміном дії оренди; за окупністю; за суттю експортно-імпортних операцій; за формою надання оренди. Фактори розвитку міжнародного лізингу. Роль міжнародного лізингу в розвитку світової економічної системи.

Міжнародний факторинг. Суть міжнародного факторингу як самобутнього виду міжнародних фінансових послуг. Види міжнародного факторингу. Переваги та вади прямого факторингу. Значення міжнародного факторингу в системі світогосподарських зв`язків.

Міжнародний форфейтинг. Специфіка і суть надання міжнародних форфейтингових послуг. Основні атрибути форфейтингової діяльності. Класифікація винагород за форфейтингові послуги. Значення міжнародного форфейтингу в розвитку національних господарств і загалом світового господарства.

Міжнародний френчайзинг. Філологічна специфіка назви даного явища. Суть міжнародного френчайзингу Специфічні та технологічні особливості надання міжнародних френчайзингових послуг. Роль міжнародного френчайзингу в розвитку світового господарства. Користь для учасників угоди за френчайзингом структурного підрозділу фірми. Особливості використання торгового знаку або торгової марки (бренду).

Міжнародний консалтинг. Визначення суті міжнародного консалтингу. Структура міжнародної консалтингової діяльності. Основні споживачі консалтингових послуг на світовій арені. Роль консалтингових послуг у розвитку виробничої сфери національних господарств і загалом світового господарства. Попередня оцінка міжнародних консультативних послуг.

Світовий ринок професійних послуг. Дві тенденції розвитку світової економіки в плані послугової діяльності. Суть і структура світового ринку професійних послуг. Сучасний стан надання юридичних послуг на світовому ринку. Роль професійних послуг для розвитку світового господарства.

Міжнародний туризм. Суть і структура міжнародного туризму.  Міжнародний рекреаційний туризм.  Міжнародний науковий туризм. Міжнародний діловий туризм. Структура міжнародних протуристичних послугових діяльностей. Особливості експорту та імпорту туристичного продукту. Роль міжнародного туризму в розвитку світового господарства. Світова Туристична Організація.

Страхові послуги на світовому ринку. Суть і структура страхування. Основна організаційна форма проведення міжнародних страхових операцій. Страхування експортно-імпортних вантажів. Страхування експортних кредитів. Геджинг. Роль міжнародного страхування в розвитку світового господарства.

Україна на світовому ринку послуг. Розвиток в Україні лізингової, френчайзингової, консалтингової діяльностей і перспективи їхнього виходу на світовий ринок. Перспективи використання в українській економіці послуг іноземних лізингових, консалтингових та інших професійно-послугових фірм. Міжнародне страхування в українській економіці. Потенціал України щодо розвитку міжнародного туризму.

 

Тема 10. Ринок міжнародних перевезень

Специфіка міжнародних транспортних відносин як форми МЕВ. Економічна природа міжнародних транспортних відносин. Особливості транспортної продукції. Фактори, що впливають на вибір транспорту при міжнародних перевезеннях. Структура перевізних операцій. Визначення суті міжнародного транспортного коридору.

Особливості окремих видів міжнародних перевезень. Міжнародні морські та річкові перевезення. Суть і структура світового фрахтового ринку. Переваги і вади сухопутних видів міжнародних перевезень. Специфіка здійснення міжнародних авіаперевезень. Угоди та організації, що діють у сфері міжнародних транспортних відносин.

Міжнародне транспортно-експедиторське посередництво. Схема використання експедиторських послуг. Структура міжнародних експедиторських послуг. Роль транспортно-експедиторських послуг у розвитку світового господарства.

Міжнародні транспортні відносини й Україна. Проблеми і перспективи налагодження міжнародних морських і річкових перевезень в Україні. Міжнародні сухопутні та повітряні перевезення в українській економіці. Проблеми і перспективи розвитку транспортно-експедиторського посередництва в ЗЕД України. Необхідність підвищення ефективності використання вигідного географічного розташування України щодо міжнародних транспортних шляхів. Транспортні коридори України.

 

Тема 11. Міжнародна валютна система

Суть міжнародних валютних відносин і загальні відомості про валюту. Міжнародні валютні відносини як форма МЕВ. Визначення суті валюти. Валютний курс. Котирування валют. Валютний паритет. Конвертованість валют. Валютний режим. Валютні зони. Валютні блокади. Валютна інтервенція. Валютні ринки світу. Тезаврація.

Світова валютна система. Формування й еволюція світової  валютної системи. "Золотий стандарт”. Бретон-Вудська система. Ямайська система. Роль Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) в розвитку світової валютної системи. Міжнародні колективні /композитні/ валюти.

Міжнародні валютні розрахунки. Суть і основна роль міжнародних розрахунків у світовій економічній системі. Основні умови міжнародних розрахунків. Форми міжнародних валютних розрахунків. Інструменти міжнародних розрахунків. Платіжний і розрахунковий баланси.

Проблеми становлення валютної системи в Україні. Історія становлення вітчизняної валютної системи. Головні чинники формування української національної валютної системи. Національна валюта: проблеми підтримки стабільності та шляхи їхнього розв’язання. Перспективи розвитку національної валютної системи.

 

Змістовий модуль 4.

Інтеграція та глобалізація у світовій економічній системі

 

Тема 12. Інтеграційні процеси у світовому господарстві

Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) як особливий вищий ступінь розвитку МЕВ. Причини та умови розвитку МЕІ. Тенденційність розвитку МЕІ. Форми міжнародної інтеграції. Зони преференційної та вільної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Економічний і валютний союз. Конфедеративний союз.

Європейські інтеграційні процеси. Своєрідність соціально-економічних і політичних передумов європейської міжнародної інтеграції. Європейський Союз: мета, механізми й особливості формування. Засади організації агроринків у ЄС. Європейська Асоціація Вільної Торгівлі (ЄАВТ або ЕФТА). Інтеграційні процеси в Центральній і Східній Європі. СНД: мета створення і перспективи розвитку. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧМЕС чи ЧЕС). Передумови загальноєвропейської інтеграції.

Північноамериканська міжнародна економічна інтеграція. Соціально-економічні та політичні умови зближення країн Північної Америки. Формування регіонального американо-канадського господарського комплексу. Північноамериканська Угода про Вільну Торгівлю (НАФТА). Формування північноамериканського спільного ринку "США-Канада-Мексика”. США у світових інтеграційних процесах.

Економічна інтеграція країн Латинської Америки. Специфіка латиноамериканських інтеграційних процесів. Мета, етапи і проблеми інтеграції в Латинській Америці. Розвиток регіональних і субрегіональних інтеграційних формувань. Латиноамериканська Асоціація Інтеграції (ЛААІ). Латиноамериканська Економічна Система (СЕЛА). Співтовариство та Спільний Ринок Країн Карибського Басейну (КАРИКОМ). Андська група. Центральноамериканський Спільний Ринок (ЦАСР). Спільний Ринок Країн Південного Конусу (МЕРКОСУР).

Інтеграційні процеси в Азії й Африці. Своєрідність і різноманітність природно-географічних, соціально-економічних і політичних умов економічної інтеграції країн Азії. Міжнародна економічна інтеграція в Південній і Південно-Східній Азії. Асоціація Країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).  Асоціація Регіонального Співробітництва Країн Південної Азії (СААРК). Особливості й основні напрямки розвитку економічної інтеграції арабських країн Близького та Середнього Сходу. Організація Арабської Єдності (ОАЮ). Специфіка економічного співробітництва країн Африки. Економічне Співтовариство Держав Західної Африки (ЕКОВАС). Західноафриканський Економічний і Валютний Союз (УЕМОА). Спільний Ринок  Східної та Південної Африки (КОМЕСА). Митний і Економічний Союз Центральної Африки (ЮДЕАК). Південноафриканське Співтовариство Розвитку (САДК).

Проблеми і перспективи розвитку глобальної економічної інтеграції. Загальносвітові інтеграційні процеси. Фактори, що сприяють і заважають загальнооб’єднуючим процесам у світі. Організація Об’єднаних Націй: історія і мета створення. Роль ООН у розвитку глобальних інтеграційних процесів. Роль багатонаціональних і міжрегіональних інститутів у розвитку загальносвітової економічної інтеграції. Організація Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР).

Інтеграція України в сучасну систему світогосподарських зв’язків. Внутрішні та зовнішні економічні чинники включення України у світовий ринок. Об’єктивна необхідність глибшої інтеграції української економіки у світове господарство. Потенціал та інтеграційні можливості транснаціоналізації господарських зв’язків в Україні. Пріоритети української зовнішньоекономічної інтеграційної політики.

 

Тема 13. Транскордонне співробітництво

Особливості міжнародного співробітництва в рамках єврорегіону.  Транскордонне співробітництво як форма інтеграції на субрегіональному рівні. Єврорегіон як одна з найрозвинутіших форм транскордонного співробітництва.  Історія створення єврорегіонів у Європі. Єврорегіон "Регіо-Базелієнсіс”. Єврорегіони Німеччини. Основні результати функціонування єврорегіонів у Західній Європі. Транскордонне співробітництво в Центральній та Східній Європі. Транскордонне співробітництво в Україні. Асоціація "Карпатський єврорегіон”. Єврорегіон "Буг”. Єврорегіон "Нижній Дунай”. Єврорегіон "Верхній Прут”.

Вільні (спеціальні) економічні зони. Особливості економічної природи вільної економічної зони (ВЕЗ). Основні чинники створення і функціонування ВЕЗ. Цілі створення ВЕЗ. ВЕЗ як острівки найсприятливішого "клімату” для розвитку міжнародного бізнесу. Класифікація ВЕЗ. Типи, форми і види ВЕЗ. Парки технологічного розвитку як каталізатори впровадження досягнень НТП у виробничі процеси на рівні світового господарства. Проблеми створення ВЕЗ в Україні. Законодавство України про вільні економічні зони. Перспективи створення й функціонування ВЕЗ у Чернівецькій області.

 

Тема 14. Міжнародна економіка як фундамент процесу вирішення глобальних проблем існування людства

Загальна характеристика глобальних проблем. Суть глобальних проблем і причини їхнього виникнення. Двоїстий характер впливу науково-технічного прогресу на існування глобальних проблем. НТП як одна з причин появи глобальних проблем. Досягнення НТП – набір інструментів, необхідних для розв’язання загальнолюдських проблем. Структурний аналіз основних глобальних проблем.

Роль міжнародної економіки у вирішенні проблем роззброєння і конверсії військового виробництва. Економічна суть гонки озброєння, її наявні, приховані, побічні та потенційні соціально-економічні й політичні наслідки. Позитивна і негативна роль військово-промислових комплексів різних країн у розвитку їхніх національних економік і світового господарства. Економічні інтереси суб’єктів ВПК. Процеси роззброєння та конверсії світового військового виробництва. МЕВ у розв’язанні проблем конверсії. Міжнародні організації миру. Роль України у вирішенні світових проблем роззброєння та конверсії військового виробництва.

Роль міжнародної економіки у подоланні світової проблеми економічного відставання країн, що розвиваються. Глобальна заборгованість як одна з характерних особливостей сучасної світової економіки. Фактори зростання величини заборгованості в світі.  Еволюція глобальної заборгованості. Методи зниження боргів.  Паризький та Лондонський клуби в боротьбі із заборгованістю.  Реструктуризація боргів.  Ситуація із зовнішньою заборгованістю України. Соціально-економічні та політичні наслідки "неоколоніалізму”. Заходи щодо подолання економічного відставання країн, що розвиваються. Глобальність продовольчих проблем. Завдання МЕВ щодо світового розподілу продовольчих ресурсів. Роль ФАО та інших міжнародних організацій у подоланні проблеми голоду в деяких країнах, що розвиваються.

Світова економіка та глобальні екологічні проблеми. Суть екологічних проблем, глобальність їхнього характеру. Причини виникнення екологічних проблем. Класифікація екологічних проблем. Масштаби забруднення природного середовища. Охорона довкілля - одне з найжиттєвіших завдань людства. Основні заходи, направлені на збереження довкілля. Міжнародні організації, програми, конференції в розв’язанні проблем захисту природи. Зелені рухи та організації України. 

Категорія: Програми курсів | Додав: artk | Автор: Artem Kozmenko
Переглядів: 6966 | Завантажень: 11 | Коментарі: 5 | Рейтинг: 3.4/9 |

Усього коментарів: 5
01.10.2010
5. Anna [Матеріал]
sad

26.04.2010
4. Супер детка [Матеріал]
surprised

28.09.2009
3. Аня [Матеріал]
корисний сайт, дякую))) flower

12.01.2009
2. Юльчик С [Матеріал]
ще й як)))) Дуже класно, що Ви такий сайт створили=)))

13.08.2008
1. Наталія [Матеріал]
Дуже потрібна річ biggrin

Додати коментарі мають можливість тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Artem Kozmenko © 2021