Форма входу

Логін:
Пароль:

Опитування

Чи потрібні Чернівцям нові пам'ятники?
Всього голосів: 144
Субота, 27.02.2021, 18:26
Раді Вас вітати Гість | RSS
artk
Титульна | Реєстрація | Вхід
Навчально-методичні матеріали


Титульна » Матеріали » Методичне забезпечення курсів » Програми курсів

Програма курсу "ДРЕ"
[ ] 03.11.2007, 01:22
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 

ВСТУП ДО КУРСУ. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ.
Державне регулювання економіки як наука, практична діяльність та  навчальна дисципліна. Предмет, мета та завдання курсу “Державне регулювання економіки”.

 

ТЕМА 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

Необхідність державного регулювання економіки. Ринок і держава. Вади ринкового саморегулювання: неспроможність конкуренції, неспроможність ринку забезпечувати людей суспільними товарами, зовнішні ефекти, неповнота ринків, недосконалість інформації, економічна нестабільність. Необхідність державного регулювання економіки: організація грошового обігу, надання державою суспільних товарів, усунення державою негативних наслідків зовнішніх ефектів, перерозподіл доходів, реалізація національних інтересів в світовій економіці, розвиток фундаментальних наукових досліджень тощо. Вади державного втручання в економіку: обмеженість інформації, нездатність держави повністю контролювати реакцію контрагентів на її дії, недосконалість політичного процесу, обмеженість контролю над державним апаратом. Межі і напрямки державного втручання в економіку. Поєднання ринкових і державних регуляторів.

Етапи становлення системи державного регулювання економіки. Основні теорії макроекономічного регулювання: класична теорія саморегулювання, кейнсіанство, монетаризм, теорія раціональних очікувань, теорія “економіки пропозиції”, теорія суспільного вибору, неокласичний синтез. Альтернативні теорії державного регулювання економіки.

Система управління національною економікою. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання. Традиційна економічна система. Основні риси ринкового механізму управління національною економікою. Адміністративно-командна система управління соціально-економічним розвитком країни. Змішане управління національною економікою. Економіка перехідного типу.  Типи державного регулювання економіки: економічний лібералізм та економічний дирижизм. Класичні моделі державного регулювання економіки: американська, німецька, японська, шведська. Новітні моделі державного регулювання економіки.

Державне регулювання економіки: суть, функції, цілі, об'єкти та суб’єкти. Суть та цілі державного регулювання економіки. Держава як зовнішній фактор економіки. Держава як господарюючий суб’єкт. Підтримуюча, компенсаційна та регулююча діяльність держави. Основні функції державного регулювання економіки. Об’єкти та суб’єкти державного регулювання економіки. Суб’єкти виконання та суб’єкти впливу. Принципи державного регулювання економіки.

Економічна політика і державне регулювання. Економічна політика держави та її види: антициклічна, структурна, інвестиційна, монетарна, фіскальна, цінова, амортизаційна, зовнішньоекономічна, науково-технічна, інноваційна, конкурентна, соціальна, регіональна, природоохоронна.

 

ТЕМА 2. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток країни. Довгострокове та короткострокове регулювання. Пряме та непряме регулювання економіки. Бюджетно-податкове регулювання. Кредитно-грошове регулювання. Адміністративно-економічне регулювання. Цінове регулювання. Регулювання умов праці, трудових відносин, зайнятості населення. Антимонопольне регулювання ринків. Соціальне регулювання. Державне регулювання безпеки і поновлення навколишнього середовища.

Методи державного регулювання економіки. Методи прямого впливу: держконтракт і держзамовлення, субсидія, субвенція, дотація, ліцензування, квотування, контингентування, державні стандарти і нормативи. Методи опосередкованого впливу на економіку країни. Особливості застосування та інструменти правового, економічного та адміністративного регулювання. Імперативні та індикативні методи державного регулювання економіки. Неформальні методи державного регулювання економіки. Співвідношення форм та методів державного регулювання економіки.

Система органів державного регулювання та їх функції у сфері управління національною економікою. Президент України та його функції у сфері державного управління. Повноваження та функції органів законодавчої влади. Система органів виконавчої влади, їхні основні функції в управлінні економікою. Судова влада країни. Місцеві та центральні органи влади. 

 

ТЕМА 3. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Сутність концепції та стратегії соціально-економічного розвитку країни. Поняття концепції соціально-економічного розвитку країни, мета та етапи її розробки. Сутність стратегії соціально-економічного розвитку країни, порядок та функціональне наповнення її розробки. Принципи розробки стратегії соціально-економічного розвитку країни. Взаємозв’язок стратегії та концепції соціально-економічного розвитку країни. Стратегічна мета розвитку економіки України, тактичні та оперативні цілі. Основні засоби формування і реалізації стратегії соціально-економічного розвитку: прогнозування, макроекономічне планування та державне програмування.

Макроекономічне прогнозування як інструмент державного регулювання економіки. Необхідність, суть та способи макроекономічного прогнозування. Класифікація прогнозів. Пошуковий та нормативний прогнози. Складові макроекономічного прогнозу. Принципи макроекономічного прогнозування. Основні функції макроекономічного прогнозування. Етапи (стадії) наукового аналізу об'єкта прогнозування: ретроспекція, діагноз, проспекція. Методи прогнозування: інтуїтивні та формалізовані. Індивідуальні інтуїтивні методи: анкетний, аналітичний методи, метод написання сценарію, метод побудови “дерева цілей”. Колективні інтуїтивні методи прогнозування: метод “комісій”, матричний метод, метод “мозкова атака», метод “Дельфі”. Формалізовані методи прогнозування: методи прогнозної екстраполяції, економіко-математичне моделювання. Класифікація економіко-математичних моделей. Факторні, структурні, комбіновані, сітьові, імітаційні моделі.

Планування соціально-економічного розвитку країни. Сутність макроекономічного планування. Теорії макроекономічного планування: системне планування, протекціоністське планування, аполітичне планування, критична теорія планування, інкременталізм, стратегічне планування. Класифікація макроекономічних планів. Стратегічна мета, цілі, функції, об’єкти та суб’єкти планування розвитку національної економіки. Принципи макроекономічного планування. Методи макроекономічного планування: системного аналізу, балансовий, нормативний, оптимізації планових рішень, програмно-цільовий. Типи державного планування: директивне, ін директивне, регулятивне, індикативне. Основні форми макроекономічного планування. Структура макроекономічного плану. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного розвитку країни. Призначення та класифікація макроекономічних програм. Структура макроекономічної програми.

 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ СФЕРИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

ТЕМА 4. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Фінансово-бюджетне регулювання економіки. Фінансова система та фінансова політика держави. Державні фінанси. Зведений баланс фінансових ресурсів держави. Типи фінансової політики країни. Складові фінансової політики країни. Державний бюджет як головний засіб управління соціально-економічним розвитком країни. Консолідований державний бюджет. Основні параметри державного бюджету. Функції державного бюджету. Фіскальна політика. Бюджетні доходи. Державні витрати. Функції державних витрат. Дефіцит державного бюджету. Профіцит державного бюджету. Державний борг.  Збалансованість бюджету. Правова основа бюджетного регулювання в Україні. Стадії бюджетного процесу. Суб'єкти державного регулювання фінансово-бю­джетної сфери.

Податкове регулювання економіки. Податки. Функції податків. Податкова система, її основні елементи, принципи побудови. Класифікація податків. Форми оподаткування. Види податкових надходжень. Податкові пільги. Засади функціонування податкової системи у ринковій економіці. Система податкових органів в Україні.
Кредитно-грошова політика держави. Кредитно-грошова політика держави, її цілі та інструменти. Суб’єкти та об’єкти кредитно-грошової політики. Банківська, грошова, кредитна системи. Кредитна експансія та кредитна рестрикція. Кредитно-грошові інструменти. Емісія грошей. Облігації внутрішньої державної позики. Процентна політика, рефінансування комерційних банків. Облікова  та ломбардна ставки. Регулювання норм мінімальних резервів. Кількісні обмеження кредиту. Валютне регулювання. Операції на відкритому ринку.

 

ТЕМА 5. СТРУКТУРНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Структура економіки як об’єкт державного регулювання. Сутність структури економіки. Критерії визначення структури економіки. Види структури економіки: відтворювальна, галузева, територіальна, соціальна, зовнішньоекономічна.

Організаційно-економічні засади структурної політики держави. Державне регулювання структурних зрушень в економіці. Державна структурна політика та її вплив на економічну динаміку. Структурний ефект. Типи структурної політики держави. Цілі та пріоритети державної структурної політики. Механізм державної структурної політики. Методи реалізації структурної політики в умовах змішаної економіки.

Сучасний стан структури економіки України та заходи щодо її реформування. Структурні диспропорції економіки України. Основні шляхи структурної перебудови економіки. Цілі структурної перебудови економіки України. Конкурентні переваги України. Критерії пріоритетності галузі. Метод “ключових галузей”. Пріоритети структурної політики України (за використанням конкурентних переваг).

Державне регулювання інвестиційних процесів. Інвестиції як найважливіший чинник стабілізації і розвитку економіки. Роль держави в інвестиційному процесі. Правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні. Державна інвестиційна політика. Типи державної інвестиційної політики. Фактори, що впливають на інвестиційну політику держави. Основні види інвестиційної діяльності, які є об’єктом державного регулювання. Державне регулювання інвестиційної діяльності.. Пряме управління інвестиціями. Державні інвестиції. Опосередковане управління інвестиційною діяльністю. Механізм реалізації інвестиційної політики. Амортизаційна політика. Інвестиційний проект. Критерії визначення економічної ефективності інвестиційних проектів. Основні принципи державного регулювання інвестиційних процесів. Фінансові джерела інвестиційної діяльності.

Основні напрямки інвестиційної політики в Україні. Характеристика інвестиційної ситуації в Україні. Чинники, що формують інвестиційний клімат країни. Необхідність розробки і реалізації інвестиційної стратегії держави. Заходи держави, спрямовані на активізацію інвестиційного процесу в Україні. Основні шляхи залучення інвестицій. 

 

ТЕМА 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 
Науково-технічний прогрес та інновації як об’єкти державного регулювання. Науково-технічний прогрес (НТП) та економічне зростання. Вплив НТП на економічний і соціальний розвиток країни. Науково-технічний прогрес та інновації як об’єкти державного регулювання. Оцінка впливу НТП на економічне зростання. Умови ефективного науково-технічного розвитку країни.

Державна науково-технічна політика, її суть та особливості. Науково-технічна політика як інструмент здійснення державного регулювання інноваційної діяльності. Необхідність та сутність державної науково-технічної політики. Основні цілі, принципи та завдання державної науково-технічної політики. Складові науково-технічної політики. Організаційно-структурні засади державної науково-технічної політики. Науково-технічний потенціал. Матеріально-технічна база науки. Фонд винаходів та відкриттів. Інноваційний фонд. Особливості науково-технічного розвитку України.

Державне регулювання інноваційної діяльності. Зміст державного регулювання інноваційної діяльності. Інновації як специфічна форма науково-технічного прогресу. Класифікація інновацій. Інноваційний процес та його стадії. Інноваційна діяльність. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Інноваційний продукт. Інноваційна політика держави. Мета і завдання інноваційної політики України. Інноваційний потенціал держави.

Механізм макроекономічного стимулювання, фінансування та  регулювання інноваційної діяльності. Фінансово-кредитний механізм державного інвестування інноваційної діяльності. Форми та методи реалізації науково-технічної та інноваційної політики держави. Методи прямого та непрямого регулювання. Науково-технічне програмування та прогнозування. Інноваційні центри зростання. Основні організаційні форми реалізації інноваційної діяльності. Технополіси. Технопарки. Венчурні підприємства. Бізнес-інкубатори. Франчайзинг як форма прискорення впровадження досягнень НТП. Соціальна ефективність впровадження НТП.

 

ТЕМА 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 
Підприємництво як об’єкт державного регулювання. Фактори, що зумовлюють необхідність державного регулювання підприємництва. Загальні особливості підприємництва сучасного типу. Класифікація сучасних видів і форм підприємництва. Основні аспекти вітчизняного бізнесу.

Регуляторна політика, її суть, цілі та інструменти. Роль держави у становленні ефективного підприємницького середовища. Умови нормального функціонування підприємницького середовища. Загальні особливості, що визначають сучасний стан підприємницького середовища в Україні.

Конкурентна політика держави, її зміст та напрямки. Інституційні перетворення як передумова становлення та розвитку вітчизняного бізнесу. Державна підприємницька політика та її складові. Конкурентна політика держави, її методи та інструменти. Цілі, принципи, нормативно-правова база та механізм регуляторної політики держави. Дерегуляція економіки.

Державне підприємництво та управління державними підприємствами. Державний сектор та державне підприємництво. Основні функції державних підприємств. Мікро- та макроекономічна ефективність державного сектора. Специфічні завдання державного сектора в трансформаційній економіці. Проблеми державного менеджменту. Управління державними корпоративними правами. Економіка погоджень.

 

ТЕМА 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Державне регулювання ЗЕД, цілі, принципи, складові. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) як об’єкт державного регулювання. Види зовнішньоекономічної діяльності. Необхідність, сутність, цілі та принципи зовнішньоекономічної політики України. Складові зовнішньоекономічної політики. Об’єкти та суб’єкти державного регулювання ЗЕД. Органи державного регулювання ЗЕД. Режими регулювання ЗЕД.

Механізм державного регулювання ЗЕД. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на функціонування зовнішньоекономічного сектора. Правове регулювання ЗЕД: національне законодавство та міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють ЗЕД. Адміністративне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: засоби екстреного адміністративного регулювання: ембарго, економічний бойкот, економічна блокада; кількісні обмеження експорту та імпорту: квотування та ліцензування; "добровільні" обмеження експорту; антидемпінгові заходи; технічні бар'єри та інші заходи адміністративного характеру. Економічне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Мито, види мита. Митні тарифи. Валютне регулювання ЗЕД. Нетарифне регулювання ЗЕД: експортні субсидії, експортне кредитування, індикативні ціни. Типи зовнішньоекономічної політики держави. Протекціонізм, його види. Фритредерство.

Платіжний баланс як інструмент державного регулювання. Поняття та складові платіжного балансу. Побудова платіжного балансу за методикою МВФ. Торговельний баланс. Поточний платіжний баланс. Методи регулювання платіжного балансу. Заходи держави щодо усунення диспропорцій платіжного балансу країни.

 

ТЕМА 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ТА ІНФЛЯЦІЇ

Сутність та методи державного регулювання цін. Основний зміст державного цінового регулювання. Правове забезпечення цінового регулювання. Суб’єкти ціноутворення. Загальнодержавні, регіональні та відомчі органи ціноутворення. Форми втручання держави у процес ціноутворення: обмеження рівня ціни; введення по­даткових платежів, що ведуть до вилучення доходів у вироб­ників і споживачів; державна підтримка цін через дотації. Методи державного регулювання цін. Пряме та опосередковане державне цінове регулювання. Цілі державного цінового регулювання. Дисципліна цін. Система державного контролю за додержанням цінової дисципліни.

Антиінфляційна політика. Поняття інфляції. Фактори впливу на інфляційні процеси (внутрішні та зовнішні). Сутність державної антиінфляційної політики. Основні напрями антиінфляційної політики. Поняття та складові дефляційної політики: заходи грошово-кредитної політики (вплив зміни облікової ставки, норми обов’язкових резервів на інфляційні процеси, операції держави на відкритому ринку як напрям антиінфляційного регулювання); заходи бюджетної політики (збільшення доходів і скорочення державних видатків); заходи структурно-інвестиційної політики. Політика доходів (регулювання витрат). Адапційна політика та її складові.

 

ТЕМА 10. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Суть, принципи і цілі регіональної політики України. Регіональна політика як складова економічної політики держави. Стратегічні цілі регіональної політики України. Регіональна економічна політика, її сутність та завдання. Поняття державної регіональної економічної політики. Об’єкт та суб’єкти державної регіональної економічної політики. Мета, завдання та принципи державного регулювання розвитку регіонів. Складові державної регіональної економічної політики. Законодавчий розподіл повноважень, відповідальності та фінансово-економічної бази між різними рівнями управління. Принципи розподілу повноважень. Повноваження регіональних органів державної влади. Місцеве самоврядування. Територіальні громади.

Механізм реалізації регіональної економічної політики держави. Основні елементи механізму державного регулювання регіонального розвитку. Законодавчо-нормативна база. Концепція державної регіональної політики. Бюджетно-фінансове регулювання, його цілі та інструменти. Доходи та видатки місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти: дотації, субсидії, субвенції та інше. Державне прогнозування та програмування розвитку регіонів. Прогнози соціально-економічного розвитку регіонів. Державні регіональні програми. Регіональна соціальна політика, соціальний захист населення. Пряме управління регіоном: комунальною, муніципальною власністю, забезпечення функціонування виробничої, ринкової та соціальної інфраструктури. Екологічна складова регіональної політики держави.

Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Адміністративно-правове, економічне та терито­ріальне регулювання регіонального розвитку. Параметри типологізації регіонів. Особливості та стратегічні напрями розвитку економічних районів України. Вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку. Економічна політика України та управління ВЕЗ. Світовий досвід регулювання розвитку регіонів та функціонування ВЕЗ.

 

ТЕМА 11. СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання суспільного сектору економіки. Суспільний сектор економіки, структура та основні показники розвитку. Ефективність у суспільному секторі економіки. Джерела фінансування суспільного сектору економіки. Порядок фінансування установ суспільного сектору економіки.

Кошториси бюджетних установ. Сутність кошторису бюджетної установи та його складові: загальний та спеціальний фонд. Етапи формування кошторисів бюджетних установ.

Державні закупівлі як засіб задоволення державних потреб. Сутність державних закупівель. Правова основа функціонування механізму державних закупівель. Державні потреби. Матеріальні баланси.

Механізм державних закупівель. Учасники процедури державних закупівель. Тендери. Етапи конкурентного відбору учасників процедури державних закупівель. Підготовчий етап конкурентного відбору учасників процедури закупівлі. Процедури конкурентного відбору. Завершальний етап процедури закупівлі.

 

ТЕМА 12. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи. Соціальна політика держави: необхідність, сутність, цілі та принципи. Основні об’єкти на напрямки реалізації (складові політики). Моделі соціальної політики. Сучасні тенденції розвитку соціальних процесів в Україні та завдання держави щодо формування ефективної моделі соціальної політики. Способи та підходи до реалізації соціальної політики країни. Суб’єкти державного регулювання соціальних процесів. Методи впливу держави на розвиток соціальної сфери. Основні напрямки соціальної політики держави щодо економічно активного населення: формування ефективних економічних стимулів до високопродуктивної праці; зважена політика розподілу і перерозподілу; регулювання ринку праці, забезпечення ефективної зайнятості; соціальні гарантії, мінімальна заробітна плата, соціальне страхування. Політика держави щодо вразливих верств населення.

Державне регулювання ринку праці. Сутність та значення ринку праці в сучасній економіці. Поняття державного регулювання ринку праці. Об'єкти та суб’єкти державного регулювання ринку праці. Державні служби зайнятості, їх функції та напрямки діяльності. Приватні посередницькі фірми. Основні напрямки регулювання ринку праці. Методи стимулювання та скорочення попиту на робочу силу. Державні програми по стимулюванню росту зайнятості та збільшенню кількості робочих місць; підготовці та перепідготовці робочої сили; сприяння найму робочої сили; соціальному страхуванню безробіття. Непряме регулювання ринку праці.

Регулювання доходів та споживання населення. Основні цілі регулювання доходів. Складові механізму розподілу та перерозподілу доходів. Перерозподіл доходів населення за допомогою держбюджету. Державне регулювання заробітної плати. Цілі та методи державного регулювання оплати праці. Сутність мінімальної зарплати та її функції. Складові державної політики заробітної плати.

Державне регулювання рівня та якості життя населення. Поняття “рівень життя” та “якість життя”. Рівень і якість життя як інтегровані показники ефективності соціальної політики держави та соціально-економічного розвитку країни. Індекс людського розвитку. Соціальні стандарти. Прожитковий мінімум. Мінімальний споживчий бюджет. Споживчий кошик. Індекс вартості життя.

Система соціального захисту населення. Сутність та основні елементи системи соціального захисту населення. Встановлення допустимих параметрів життя. Захист населення від зростання цін і товарного дефіциту для гарантованого забезпечення прожиткового мінімуму гро­мадянам. Вирішення проблеми безробіття і забезпечення ефективної зайнятості. Система пенсійного забезпечення (людей похилого віку, інвалідів, сімей, що втратили годувальника). Соціальні трансферти. Соціальне обслуговування. Соціальне страхування.

Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури. Соціальна інфраструктура та фактори її розвитку. Завдання державного регулювання розвитку елементів соціальної інфраструктури в умовах соціально-ринкової трансформації України. Система державного, регіонального та місцевого управління галузями соціального комплексу. Політика держави щодо розвитку побутового обслуговування та житлово-комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров’я.

 

ТЕМА 13. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
Значення охорони навколишнього природного середовища для соціально-економічного розвитку країни. Необхідність охорони навколишнього природного середовища. Екологія. Екологічні проблеми України. Екологічна безпека країни. Основні риси техногенного типу економічного розвитку. Поняття та основні характеристики сталого економічного розвитку. Концепція сталого розвитку країни. Умови забезпечення сталого економічного розвитку країни. Екологічна політика країни (активна та пасивна). Нормативно-правове забезпечення  охорони навколишнього природного середовища. Основні принципи охорони навколишнього середовища. Об’єкти охорони навколишнього природного середовища. Суб’єкти охорони навколишнього природного середовища в Україні.

Державне екологічне регулювання. Поняття державного екологічного регулювання. Механізм державного екологічного регулювання. Інструменти прямого екологічного регулювання. Непряме екологічне регулювання. Концепція охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів: мета, етапи та основні завдання. Екологічні важелі та інструменти державного регулювання: екологічна експертиза, екологічний моніторинг, екологічна інспекція, державні стандарти та нормативи у сфері охорони навколишнього середовища, облік природних ресурсів та об’єктів, що шкідливо впливають на довкілля, екологічне страхування.

Механізм забезпечення природоохоронної діяльності. Основні економічні заходи забезпечення охорони навколишнього середовища. Механізм фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища. Бюджетне фінансування. Позабюджетне фінансування: державний і місцевий фонди охорони навколишнього природного середовища. Система стимулювання в системі охорони  навколишнього природного середовища.

Категорія: Програми курсів | Додав: artk | Автор: Artem Kozmenko
Переглядів: 9221 | Завантажень: 0 | Коментарі: 12 | Рейтинг: 2.3/14 |

Усього коментарів: 111 2 »
05.12.2009
11. Оля [Матеріал]
sad sad sad sad sad sad

28.11.2009
10. полінка [Матеріал]
sad

17.10.2009
9. Вика [Матеріал]
wacko

24.05.2009
8. Kat9 [Матеріал]
sad

10.04.2009
7. Юля [Матеріал]
Державне регулювання економіки biggrin

07.04.2009
6. elen [Матеріал]
tongue Бесплатно ура!

13.03.2009
5. Лесюня [Матеріал]
Державне регулювання економіки!!!!!!

05.11.2008
4. Ярослава [Матеріал]
sad не то

17.10.2008
3. Sunny [Матеріал]
cry

20.01.2008
2. Artem Kozmenko (artk) [Матеріал]
Щоб це означало?

1-10 11-11
Додати коментарі мають можливість тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Artem Kozmenko © 2021