Форма входу

Логін:
Пароль:

Опитування

Чи потрібні Чернівцям нові пам'ятники?
Всього голосів: 144
Субота, 27.02.2021, 17:29
Раді Вас вітати Гість | RSS
artk
Титульна | Реєстрація | Вхід
Навчально-методичні матеріали


Титульна » Матеріали » Методичне забезпечення курсів » Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з "МЕ"
[ ] 03.11.2007, 01:00

Міжнародна економіка: Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт  (для студентів фаху 6.050103 ― “Міжнародна економіка”)  / Укл. В.М.Козменко, П.І.Шилепницький. ― Чернівці, 2006. - 17 с.

Затверджено  на  засіданні методичної ради Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Протокол № 6 від 26.01.2005р.

 

 

Вступ

 

Серед складових елементів процесу вивчення курсу “Міжнародна економіка” особливе місце займає виконання курсової роботи. Студенти при цьому набувають:

-        навичок самостійної роботи над навчально-методичною, монографічною і періодичною літературою;

-        уміння підбирати і узагальнювати фактичний матеріал;

-        досвіду виявлення закономірностей розвитку міжнародних економічних відносин на мікро- і макрорівнях;

-        уміння поглиблено аналізувати окремі міжнародні економічні явища і процеси;

-        навичок практичного користування науковою термінологією;

-        уміння виявляти тенденцію і прогнозувати подальший розвиток економічних явищ і процесів, які відбуваються в міжнародній сфері;

-        уміння показувати шляхи оптимізації того чи іншого міжнародного процесу, а то і давати рекомендації щодо подальшого його розвитку.

Найважливіші загальні вимоги щодо виконання курсової роботи:

à      тема курсової розкривається на основі широкого вивчення літератури з даної проблематики;

à      у курсовій містяться елементи наукової творчості, теоретичні висновки висвітлюються у взаємозв’язку з існуючою практикою, міжнародні економічні явища і процеси розглядаються в динаміці, в розвитку;

à      курсова робота має чітко визначене оформлення (наближене до вимог щодо оформлення дипломних і дисертаційних робіт), якого обов’язково слід дотримуватись;

à      текст укладається згідно з планом, самостійно, забороняються дослівні запозичення з літературних джерел, окрім використання влучних коротких цитат з обов’язковими посиланнями на джерело;

à      література може бути довільної давності, але рекомендується використовувати більш сучасну, а з давніх джерел використовувати бажано в основному класичні наукові твори або справді необхідні для обґрунтування чи підтвердження якогось висновку.

Дослівне копіювання літературних текстів недопустиме, оскільки суперечить самому смислу курсової роботи, не створює можливостей для отримання знань, вироблення уміння самостійно мислити і передавати думки, розвитку здібностей і хисту, привчає до літературного паразитизму, приховує невігластво, що рано чи пізно ввійде в життєву норму і може важко відбитися на долі автора як студента, так і спеціаліста. Ринкова економіка якраз потребує знань, умінь, самостійного прийняття рішень.

Для полегшення виконання курсового дослідження с додатках до цих методичних рекомендацій пропонуються рекомендована тематика курсових робіт (Додаток 5) і список рекомендованої літератури (Додаток 6).

 

Основні етапи виконання курсової роботи

 

Насамперед важливо вдало вибрати тему. Тема вибирається кожним студентом самостійно. Із запропонованої кафедрою тематики студент вибирає довільну тему, яка його цікавить. При необхідності, для правильного  вибору теми, консультативну допомогу студентові надає науковий керівник курсової роботи. Окрім цього, кожен студент після визначення теми дослідження  обов’язково подає її на затвердження керівнику. Допускається вибір теми, якої немає в запропонованій тематиці, але її також необхідно узгодити з науковим керівником.

Ознайомлення з матеріалом теми слід починати з перечитування відповідних розділів у навчальній і довідниковій літературі, з перегляду власних лекційних та семінарських конспектів. Насамперед, необхідно з’ясувати найзагальніші і найусталеніші відомості про проблему, яка досліджується. Підручники, посібники, енциклопедії, довідники і словники при цьому грають неабияку роль.

Після загального ознайомлення з темою складається попередній орієнтовний план курсової роботи, який бажано узгодити з науковим керівником. Орієнтовний план потрібний для того, щоб визначити, яку літературу варто підібрати і вивчати. Етап підбору літератури можна пройти максимально швидко, якщо користуватись бібліотечними каталогами, списками літератури чи літературних посилань у монографіях, списками журнальних статей, котрі, як правило, публікуються в останніх числах журналів за кожний рік.

Працюючи з літературою, доцільно робити нотатки. Нотатки - це короткі записи текстових фрагментів з книг, статей; це записи статистичних і фактичних відомостей. Нотатки можуть бути дослівними, тобто цитатами, а можуть мати вигляд вільного переказу ідей і думок, відображених у літературному матеріалі. Особливо високо ціниться використана в курсовій роботі найновітніша інформація. Роблячи нотатки, обов’язково слід точно переписати бібліографічні дані опрацьовуваного джерела, щоб при посиланні в тексті на джерело інформації не тратити час на пошуки таких даних. Добре поступають ті студенти, котрі роблять нотатки тільки на одному боці аркуша чи картки, що значно полегшує і прискорює систематизацію матеріалу.

Після глибокого аналізу підібраної літератури студент складає кінцевий план курсової роботи, котрий затверджується науковим керівником. Робота (а відповідно і план) повинна складатись зі вступу, основної частини, закінчення (висновків) і списку використаної літератури.

До плану недоцільно включати більше трьох основних питань, так як при більшій кількості питань може виникнути небезпека слабого розкриття деяких з цих проблем, тобто робота може мати поверхневий, фрагментарний характер і відповідно отримає нижчу оцінку. Пункти плану повинні бути розташовані в чіткій логічній послідовності, відображати рух пізнання  від абстрактного до конкретного, від загального до окремого, деталізованого, поодинокого, від простого до складного. Необхідно намагатися зробити так, щоб усі питання плану являли собою єдину структуровано-логічну систему, в якій кожний наступний пункт розвиває і доповнює попередні.

Робота програє, якщо одні пункти плану передбачатимуть розкриття вузлових проблем теми, а інші присвячуватимуться незначним, другорядним проблемам, що мають надто малий вплив на розвиток дослідження чи являються поверхневим наслідком його і не зможуть слугувати основою для яких-небудь висновків. До того ж, формулювання питань плану не повинні дублювати назву теми.

Звичайно, що значно полегшить процес написання курсової роботи складання розширеного плану або, як його ще називають, плану-проспекту. План-проспект повинен відображати розширену структуру роботи, чітке розташування ключових положень і основних конкретних моментів, цифрового і табличного матеріалу, схем і графіків у їхній логічній послідовності. Такий план-проспект потрібен студенту для написання роботи, але його не потрібно вкладати в кінцевий варіант її оформлення. Тобто це є робочий план, а план-зміст роботи має складатися тільки з основних пунктів.

Наступним етапом виконання курсової роботи є написання на основі плану-проспекту чорнового варіанту. Чорновий варіант бажано показати науковому керівнику. При цьому чернетка повинна мати такий вигляд, щоб можливо було її нормально прочитати, тобто вона має мати прочистовиковий стан, що дозволить керівнику зробити найповніші зауваження не тільки до змісту, а й до оформлення. Враховуючи зауваження викладача, можна готувати чистовик і відповідно його оформляти.

Виклад тексту роботи повинен відповідати плану і не повинен зводитися до набору непов’язаних між собою окремих положень, фактів. Кожне запропоноване положення необхідно теоретично обґрунтувати, підтвердити підібраним та систематизованим фактичним і статистичним матеріалом. Усі використовувані в тексті таблиці, схеми, графіки, діаграми повинні обов’язково мати відповідні коментарі і мають бути проаналізовані. Якщо такого аналізу немає, то наведені наочні засоби не тільки не зараховуються рецензентом в актив роботи, а й відносяться в пасив, через що оцінка знижується за невміння подати досліджуваний матеріал.

При написанні тексту слід звернути увагу на стиль викладу:

-        не потрібно використовувати довгих, заплутаних речень;

-        не слід користуватись надто часто вживаними малоінформаційними штампами;

-        старатися викладати думки просто і образно;

-        абзаци не повинні складатися з одного речення.

У вступі студент обґрунтовує актуальність досліджуваної теми, з’ясовує ступінь її розроблення в економічній літературі, визначає мету дослідження і коло питань, аналіз яких направлений на досягнення цієї мети, вказує на методологічну основу дослідження. Тут же варто описати об’єкт аналізу.

В основній частині досліджуються суть, структура та інші теоретико-методологічні питання теми (це робиться, як правило, в першому розділі); здійснюється аналіз досліджуваного явища та його елементів у поєднанні з характеристикою його практичного прояву (цьому варто присвятити другий розділ); розглядаються можливі шляхи подальшого розвитку даного явища, робиться спроба спрогнозувати цей розвиток, а також варто спробувати  розробити пропозиції щодо подальшого їхнього ефективного розвитку, щодо оптимізації процесу (це все робиться у третьому розділі). Щоб кожен розділ мав вигляд завершеного цілого, мав закінчену думку, потрібно починати його з мінівступу і завершувати мінівисновками.

У висновках до всієї курсової роботи слід чітко сформулювати основні підсумки щодо досліджуваних проблем теми. При цьому висновки повинні бути короткими, органічно випливати із змісту роботи, а не  зачіпати ті аспекти, які не розкривались автором. Якщо цього не дотримуватись, то закінчення буде мати штучний вигляд, механічно додаватиметься до курсової роботи і помітно знизить її якість. Коли ж у вступі чітко сформульовані мета і завдання, даються пояснення, чому саме ті, а не інші питання включені в план, коли в основній частині грунтовно розкриваються вибрані проблеми, а в закінченні чітко сформульовані основні висновки, що витікають з тексту, то робота вийде цілісною.

Цифрові, інформативні матеріали, які не використовуються в роботі при аналізі, а тільки підтверджують якісь положення, бажано подавати в додатках, які подаються в кінці курсової, після списку використаних джерел інформації. Обсяг додатків у загальному обсязі курсової роботи не враховується.

 

Вимоги щодо оформлення курсової роботи

 

Курсова робота має бути виконана на комп’ютері через 1.5 інтервали, 14 шрифтом, з полями: зліва – 3 см, зверху, справа і знизу – по 2 см. Загальний обсяг курсової роботи, без урахування додатків, оптимально повинен складати 30-35 сторінок на стандартних аркушах формату А4 (з одного боку аркуша). При загальному обсязі до 25 сторінок робота повертається на доопрацювання без прочитання. Якщо обсяг якогось з розділів складає менше 6 сторінок, то така курсова може також бути забракованою. Не бажано перевищувати обсяг за 40 сторінок, оскільки це може сприйматись, як невміння автором концентровано і лаконічно передавати думки.

Робота повинна бути зброшурована, тобто аркуші повинні бути скріплені. Можна розкласти кожний листок в окремі файли в спеціальних папках для курсових робіт. Сторінки обов’язково нумеруються. Відлік сторінок слід починати з титульного аркуша, але номера сторінки на ньому не проставляти (зразок оформлення титулу в Додатку 3). На сторінці, яка слідує після титулу і де написано зміст роботи, має бути число 2. Зміст курсової роботи виконує заодно і роль її плану, а тому в ньому обов’язково вказуються напроти кожного з  пунктів сторінки, на яких вони починаються (Додаток 4).

Текст курсової роботи повинен бути розбитим на частини, що відповідають  пунктам плану. Вступ, кожний розділ, висновки, список використаних джерел слід починати з нової сторінки. Робота, в якій такого поділу не буде зроблено, тобто якщо вона буде написана суцільним текстом, повертається на доопрацювання. Перенос складів у словах не використовувати, а у заголовках крапка в кінці не кладеться.

Текст повинен бути надрукований чисто і грамотно. Не допускаються скорочення слів, а вживання абревіатури дозволяється після того, як в тексті уже використовувалося її змістове словосполучення зі вказівкою в дужках такої абревіатури. Якщо тема курсової така, що необхідно використовувати багато абревіатур і специфічних скорочень, то можна на третій сторінці, тобто після Змісту і перед Вступом, подати Список умовних скорочень.

Рисунки і таблиці повинні мати заголовки і нумерацію, узгоджену з номером розділу, а цитати беруться в лапки і обов’язково супроводжуються посиланням на джерела інформації.

Посилання можуть мати вигляд зносок на сторінці використання цитати, цифри чи іншого роду інформаційних даних з проставлянням індексу після відповідного запозичення, а внизу сторінки під тестом з написанням джерела.

Бібліографічні дані про книжку чи наукову статтю, на яку робиться посилання, оформляються так само, як і список використаної літератури за винятком однієї суттєвої різниці – в посиланнях обов`язково потрібно вказувати сторінку, на якій знаходиться використана інформація, а в переліку літератури вказується загальна кількість сторінок, що має використане джерело. Дозволяється також робити посилання, вказуючи в дужках номер джерела в списку використаної літератури і, через кому, сторінку, з якої взята інформація (Додаток 1).

Список використаних джерел оформляється згідно з бібліографічними правилами  і джерела подаються в бібліографічному порядку. Матеріали, взяті з інтернету, повинні також мати повне презентування зі вказівкою на інтернетне джерело і повним шляхом його пошуку (Додаток 2).

Курсова робота – це навчально-наукова робота, а тому не потрібно її прикрашати різними художніми атрибутами.

 

Рецензування і захист курсової роботи

 

Готова робота здається на кафедру не пізніше як за 12 днів до захисту. За цей час науковий керівник перевіряє роботу і рецензує її. У рецензії дається попередня оцінка, яка може мати такі форми:

¨    робота допускається до захисту і заслуговує оцінки “відмінно” (“добре” чи “задовільно”);

¨    робота допускається до захисту з умовою, що будуть усунені такі вади: (перечислюються);

¨    робота не допускається до захисту.

Якість виконаної роботи оцінюється за такими критеріями, як:

*      ступінь розкриття теми;

*      стиль і логіка викладення, ступінь самостійності написання тексту;

*      науковий рівень;

*      оформлення.

Студент забирає перевірену роботу і, працюючи над рецензією, готується до захисту.

Захист курсової роботи відбувається перед комісією у заздалегідь визначений час. Захист публічний, має вигляд дискусії, а тому в залі, де він відбувається, крім студентів групи, можуть бути присутні інші студенти, викладачі чи навіть сторонні, кого цікавить тематика курсу, з якого виконуються курсові роботи.

До захисту курсової студент готує усний виступ на 5-7 хвилин. У такому виступі не потрібно детально переказувати зміст роботи, що нерідко стараються робити студенти, а варто розказати про те, за якими мотивами вибрана саме ця тема для виконання курсового дослідження, які завдання ставились, яким шляхом вони розв’язувались і які результати отримані. У виступі доцільно відзначити труднощі, які виникали при виконанні роботи, і показати те, як удалося їх побороти. Також потрібно зреагувати на рецензійні зауваження, вказавши на ті, з якими студент погоджується, і спробувати аргументовано спростувати ті, з якими не погоджується.

Після виступу студент повинен відповісти на запитання членів комісії та присутніх. Питання можуть стосуватися як конкретно самої курсової роботи, так і загальної теми курсу, проблеми якої досліджуються в цій роботі.

Кінцева оцінка одночасно залежить:

Ø     від якості виконаної роботи та попередньої оцінки;

Ø     від виступу студента на захисті;

Ø     від відповідей на запитання щодо курсової;

Ø     від відповідей на питання, що стосуються теми курсу, до якої належить тема курсової роботи.
Категорія: Методичні рекомендації | Додав: artk | Автор: В.М. Козменко
Переглядів: 9758 | Завантажень: 0 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 4.2/6 |

Усього коментарів: 1
24.05.2011
1. lelik [Матеріал]
angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry angry

Додати коментарі мають можливість тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Artem Kozmenko © 2021